بلوچستان زیبای من tag:http://balochking.mihanblog.com 2018-04-20T19:22:21+01:00 mihanblog.com ببربلوچستان 2011-05-02T13:27:02+01:00 2011-05-02T13:27:02+01:00 tag:http://balochking.mihanblog.com/post/1 انور بلوچستانی من گرگ كوهستانم     عاشق بلوچســـتانممَثَـل هامـــون جـــاز    بلبل عشق ماشكیدمرهروپیچان بمپور      لسان زاهدانمشرم سال تربت         كوه آتشفشان تفتانمزدل جان كن سوران   آب زمزم سراوانمچوزعیم كرمان        آبی دریای مكّرانموطن دلبند بشاگرد     مردبلوغ دشتیاریمسرزمین آرزوهای تیس   چهاربهار راسكمگلستان سازقصرقند  &nb من گرگ كوهستانم     عاشق بلوچســـتانم
مَثَـل هامـــون جـــاز    بلبل عشق ماشكیدم
رهروپیچان بمپور      لسان زاهدانم
شرم سال تربت         كوه آتشفشان تفتانم
زدل جان كن سوران   آب زمزم سراوانم
چوزعیم كرمان        آبی دریای مكّرانم
وطن دلبند بشاگرد     مردبلوغ دشتیاریم
سرزمین آرزوهای تیس   چهاربهار راسكم
گلستان سازقصرقند        لنج وكشتی كناركم
آهنگ سنّت گواتر        دونلی اسفندارسربازم
اقلیم صاف بارانی لاشار    شئ مرید وهانی خاشم
همسفرمبارزپیشین       دادشاه ایرانشهرم
چشم زمین كهیر     باس تاریخ كهنوجم
نیزارهامون مك      رود باتلاق دلگانم
لال دریای زرآباد     سواحل اقیانوس چابهارم
سواربی صدا فنوج    مردم كوه نیك شهرم   
مجلس ساز میرجاوه    بندرنشین مهر جاسكم
مرغ مدعی بیرگ    نقابدار مینابم  
عبرت زلزله بم      دونامی شهر نگورم
رود پیچان باهو     مرزدارجالقم
خلیج مواج پسابندر    درهّ ی تخت ایرافشانم
نویسنده شعرآسكان    كوه دشت بزمانم
افسانه های آهوران    كویر لوت نصرت آبادم
مقبره ی نالك سرحد    لبز انور گزانی ام ]]>